Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY velkoobchodního prodeje společnosti AVITUS, a.s.

ve formátu pdf ke stažení zde


IČ: 26777401
(dále jen "Obchodní podmínky")
příloha č. 1 RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY (dále jen "Smlouva" nebo "Rámcová kupní smlouva")


1.Základní ustanovení
 
1.1Obchodní podmínky velkoobchodního prodeje upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti velkoobchodního prodeje zboží společností AVITUS, a.s. jejím obchodním partnerům a jsou nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 1.
 
1.2Prodávající si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek kdykoli v průběhu účinnosti Smlouvy ve smyslu ust. čl. 2.2. předmětné smlouvy.
 
1.3Účinné Obchodní podmínky je prodávající povinen zveřejnit na svých webových stránkách (www.avitus.cz) Obchodní podmínky event. každá následná novelizace se stávají platnými a účinnými patnáctý den po jejich zveřejnění. O každé novelizaci Obchodních podmínek vyrozumí prodávající kupujícího zveřejněním jejich novelizovaného znění na svých webových stránkách. Záležitosti výslovně neupravené Smlouvou a obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 
1.4Rámcová kupní smlouva definuje základní podmínky spolupráce mezi kupujícím a prodávajícím. Rámcová kupní smlouva musí být opatřena úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat jménem kupujícího v den jejího podpisu, a to dle způsobu jednání uvedeného v obchodním rejstříku kupujícího, dále přílohu této smlouvy tvoří:
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob)
 • kopie živnostenského listu (u fyzických osob)
 • kopie osvědčení o registraci k DPH (resp. DIČ)
 •  
  2.Jednotlivá kupní smlouva
   
  Potvrzení převzetí dodacího listu, přepravního listu, a popř. i účetního a daňového dokladu (dále také „faktura“) je považováno za potvrzení převzetí zboží na základě uzavřené jednotlivé kupní smlouvy.
   
  3.Adresář dodavatele
   
  Vedení společnosti, obchodní oddělení:

  Avitus, a.s.
  Karlovarská 326/43
  163 00 Praha 6
  tel. obchodní oddělení: 775 571 117
  E-Mail: obchod@avitus.cz
  Internetové stránky: www.avitus.cz


  Sklad:

  Avitus, a.s.
  Vavrečkova 5657
  Průmyslová 1368
  760 01 Zlín 1
  tel. sklad: 775 571 117

   
  4.Pracovní doba prodávajícího
   
 • Obchodní oddělení - pondělí až pátek od 8:00 do 16:30
 • Sklady – výdej, příjem zboží - pondělí až pátek od 8:00 do 16:30
 •  
  5.Kupující a prodávající
   
  Kupujícím se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněným držitelem platného živnostenského oprávnění s předmětem činnosti „koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej“, dále pak „specializovaný maloobchod“ , „maloobchod se smíšeným zbožím apod.“, „pronájem IT technologií“, „poskytování servisních služeb“ a další činnosti v oboru poskytování služeb třetím osobám v oblasti IT technologií.

  Prodávající - společnost AVITUS, a.s., je samostatný autorizovaný distributor s oprávněním k distribuční činnosti na celém území České republiky. K uzavírání Smlouvy s kupujícím jsou oprávněni pouze členové představenstva této akciové společnosti.
   
  6.Uzavření dílčí kupní smlouvy
   
  Pro účel realizace nákupu zboží jedná kupující s pracovníkem obchodního oddělení. Úkolem pracovníka obchodního oddělení je řešit požadavky kupujícího ve všech oblastech nabízeného sortimentu zboží. Ve specifických případech má kupující možnost kontaktovat specialisty prodávajícího v daných oblastech nebo vedení společnosti za účelem konzultace.
   
  7.Velkoobchodní ceny
   
  Velkoobchodní ceny jsou aktuální ceny, za které je zboží nabízeno kupujícímu ke koupi, a to včetně DPH i bez DPH. Tyto ceny jsou viditelné na webových stránkách prodávajícího pod individuálním kódovým heslem, které každý kupující dostal přiděleno při uzavření Rámcové kupní smlouvy, a které je povinen si následně změnit za účelem utajení. Tyto ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám a skladové situaci prodávajícího a úrovni obchodní spolupráce prodávajícího s kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo realizovat kdykoliv v budoucnosti změnu velkoobchodních cen, za které je zboží nabízeno kupujícímu ke koupi. Velkoobchodní ceny na prodávajícím potvrzených a evidovaných objednávkách jsou oboustranně závazné.
   
  8.Finanční podmínky, objednávky
   
  8.1Úhrada

  Datem úhrady kupní ceny zboží se rozumí datum připsání předmětné finanční částky na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
   
  8.2Kredit limit

  Kredit limit určuje kupujícímu maximální povolený objem nesplacených závazků u prodávajícího. Kredit limit stanoví prodávající na základě bonity kupujícího. Kredit limit lze poskytnout pouze kupujícímu, který má uzavřenou platnou a účinnou Rámcovou kupní smlouvu. Aktuální kredit limit který prodávající přidělí kupujícímu, je uveden na stránkách www.avitus.cz, pod individuálním kódovým heslem kupujícího.
   
  8.3Splatnost faktury – účetního a daňového dokladu

  Dohodnutá splatnost vystavených faktur je uvedena v příloze č.2 Smlouvy. Na písemnou žádost kupujícího může prodávající vyjímečně prodloužit splatnost s přihlédnutím k jeho dosavadní platební kázni a objemu vzájemného obchodu.
   
  8.4Finanční služby – zastupování

  Prodávající je oprávněn zastupovat kupujícího u svých dodavatelů, a to v případě vyhlášených prodejních akcí, které jsou podpořeny finančními bonusy eventuelně jinými odměnami.
   
  8.5Prodlení při úhradě závazků

  V případě úhrady faktury kupujícím po datu její splatnosti je prodávající oprávněn k vyúčtování úroku z prodlení dle Smlouvy viz. ust. čl. 4.1. a smluvní pokuty ve smyslu ust. čl. 4.3. Smlouvy.
   
  8.6Objednávka

  Zboží lze objednat:
  1. prostřednictvím webových stránek prodávajícího (www.avitus.cz)
  2. e-mailem na adrese obchod@avitus.cz
  3. poštou na adrese viz bod č. 3. Obchodních podmínek.
  4. osobně v sídle prodávajícího
  Takto podané objednávky musí obsahovat následující základní informace:

 • číslo objednávky kupujícího
 • kontaktní osobu kupujícího
 • způsob dodání zboží a dodací adresu
 • objednané zboží s objednacími kódy a počty kusů
 • požaduje-li kupující doručení zboží třetí osobě musí objednávka obsahovat jméno příjemce, přesnou dodací adresu třetí osoby, její IČ a DIČ.

 • V případě neuvedení některé z výše uvedených základních informací nelze zaručit standardní dodací podmínky. Potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím je jednotlivá kupní smlouva uzavřena.
   
  8.7Uzavření, změna a zrušení kupní smlouvy

  Jednotlivá kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující je nucen změnit nebo zrušit uzavřenou jednotlivou kupní smlouvu nebo její část, musí tak učinit neprodleně telefonicky v obchodním oddělení prodávajícího a je povinen si vyžádat okamžité faxové potvrzení tohoto storna jednotlivé kupní smlouvy.

  Prodávající si vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaného zboží v případě, že kupující stornuje objednané zboží později než do konce pracovní doby dne, v němž bylo stornované zboží objednáno. Storno poplatek kupující není povinen platit v případě, je-li prodávající v prodlení s dodáním objednaného zboží, a z tohoto důvodu se smluvní strany písemně dohodnou na úplném nebo částečném zrušení jednotlivé kupní smlouvy.

  Jednotlivou kupní smlouvu, jejímž předmětem je náhradní díl, lze zrušit pouze v den uzavření této smlouvy, při pozdějším zrušení takové kupní smlouvy činí storno poplatek 100% ceny objednaného zboží.
   
  9.Dodání zboží
   
  9.1Osobní odběr

  Zboží si kupující převezme ve skladu prodávajícího v pracovní době prodávajícího uvedené v čl. 4. Obchodních podmínek, a to prostřednictvím osoby uvedené v seznamu osob oprávněných kupujícím k přebírání zboží (jméno, příjmení, dat. nar. adrese pobytu a č. OP), jenž je kupující povinen doručit prodávajícímu nejpozději s první objednávkou a průběžně jej aktualizovat, přičemž pokud v důsledku nesplnění této povinnosti dojde ke vzniku škody na majetku prodávajícího, zavazuje se kupující k její neprodlené náhradě v plné výši. Osoba která odebírá zboží je povinna prokázat svoji totožnost O.P. a jedním dalším osobním dokladem, a pokud není uvedena v seznamu osob oprávněných kupujícím k přebírání zboží, rovněž oprávněnost k odběru zboží plnou mocí podepsanou statutárním orgánem kupujícího nebo jeho členem s úředním ověřením tohoto podpisu, a to vždy způsobem uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku.
   
  9.2Dodávka prostřednictvím dopravce

  Pokud bude zboží objednáno, v případě paletové přepravy do 11.00 hod. a v případě balíkové přepravy do 15.00 hod., bude dodáváno prostřednictvím smluvního dopravce a to do 18,00 hod. druhého pracovního dne bezprostředně následujícího po expedici ze skladu prodávajícího na dodací adresu uvedenou kupujícím na objednávce. Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek objednávky na skladě prodávajícího. Doprava zboží je hrazena prodávajícím u objednávek v objemu nad 5.000 Kč bez DPH a to do váhy 50 kg při splnění přepravních podmínek zásilkové služby pro balíkovou přepravu. Objednané zboží nad 50 kg a zboží do 50 kg nesplňující přepravní podmínky zásilkové služby pro balíkovou přepravu, bude dodáno jinou přepravní službou používanou prodávajícím, přičemž tuto přepravu hradí kupující. Objednávky zboží v objemu do 5.000 Kč bez DPH budou hrazeny kupujícím paušální částkou 100,- Kč bez DPH. Cena přepravy je kupujícímu připočtena jako samostatná položka u objednávky. V případě objednávky prostřednictvím internetového obchodu, je tato částka zobrazena při objednání. V případě jiné formy objednání zboží, viz. 8.6. Obchodních podmínek, je cena dopravy kalkulována obchodním oddělením.
   
  9.3Expresní služba

  Za poplatek 300 Kč je možné využít pro dodávky po Praze dodání zboží do 4 hodin za předpokladu, že veškeré položky objednávky jsou dostupné na skladě prodávajícího.
   
  9.4Dodávka na dobírku

  Kupující, který nemá dostatek kredit limitu pro odběr zboží může využít možnost úhrady zboží hotově při převzetí i v případě dodávky viz 9.2. nebo vis 9.3. – tzv. na dobírku. V takovém případě si prodávající účtuje 100 Kč poplatek. Hodnota takto hrazené dodávky je omezena na částku ve výši 200.000 Kč vč DPH.
   
  9.5Pozastavení dodávek

  Pozastavení dodávek je označení situace, kdy kupující nemá volný kredit limit viz čl. 8.2. Obchodních podmínek nebo je jeho disponibilní část blokována objednávkami připravenými k expedici, nebo je v prodlení při úhradě závazků. V tomto případě neztrácí kupující pořadí na žádnou ze svých objednávek. Zboží, které je momentálně dostupné na skladě prodávajícího, je rezervováno pro kupujícího po dobu 4 pracovních dnů. Pokud není tento stav vyřešen v této lhůtě, je zboží uvolněno pro další kupující, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na zvýšení kredit limitu na základě žádosti kupujícího nebo na dodání zboží „na dobírku“ oproti platbě kupní ceny zboží v hotovosti.
   
  9.6Převzetí dodávky

  Pří osobním převzetí dodávky na skladě prodávajícího viz čl. 9.1. Obchodních podmínek kupující kontroluje věcný stav dodávka vůči faktuře resp. dodacímu listu. Pokud obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Při převzetí dodávky doručené dopravcem viz. čl. 9.2., 9.3., 9.4. Obchodních podmínek je kupující povinen zkontrolovat údaje na přepravním listě. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností nebo je porušen originální obal zboží či porušena polepovací pečetní páska prodávajícího na obalu, je tuto skutečnost kupující povinen uvést do poznámky v přepravním listě dopravce nebo dodávku odmítnout jako celek. Kupující je povinen následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiložené faktury resp. dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá faktuře resp. dodacímu listu, je kupující povinen uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti faktuře resp. dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen odmítnout tuto dodávku jako celek.
   
  9.7Nepřevzetí zboží

  Nebude-li zakoupené zboží vyzvednuto ze skladu prodávajícího nebo převzato od dopravce, a zároveň nebude-li dán důvod, pro který je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek, prodávající zboží umístí ve svém skladu a písemně vyzve kupujícího k osobnímu odběru zboží v náhradním termínu. Pokud kupující zakoupené zboží nevyzvedne ani v tomto náhradním termínu, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné ve výši 2,5% z kupní ceny zboží za každý další den skladování každého kusu zboží. Nebude-li zakoupené zboží vyzvednuto ze skladu prodávajícího do 30 dnů od data náhradního termínu stanoveného prodávajícím pro dodatečný odběr zboží kupujícím, je prodávající oprávněn bez dalšího písemně zrušit uzavřenou jednotlivou kupní smlouvu a uvolnit zboží pro dalšího kupujícího. Pokud dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí zboží dodávaného prostřednictvím dopravce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou předmětného zboží, a to v případě, že tyto náklady byly hrazeny prodávajícím.
   
  10.Vrácení zboží
   
  Pokud dodané zboží a podmínky dodávky prokazatelně neodpovídají objednávce, kupující je oprávněn zaslat nepoškozené a kompletní zboží zpět spolu s vyplněným reklamačním protokolem (viz 14.1. Obchodních podmínek) tak, aby nejpozději do 5 pracovních dnů bylo přijato na skladě prodávajícího. Na vrácené zboží prodávající vystaví do 5 pracovních dní od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není vráceno zpět ve lhůtě, je vráceno poškozené nebo rozbalené, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 10% z ceny vráceného zboží.
   
  11.Doklady
   
  11.1Dodací list – prodávající vystaví ke každé dodávce zboží dodací list, předá jej společně se zbožím kupujícímu. Na dodacím listu je uvedeno množství, druh dodaného zboží, a výrobní číslo pokud je u dané položky registrováno.
   
  11.2Faktura - na zboží objednané kupujícím u prodávajícího je vystavena faktura, která obsahuje potřebné zákonné náležitosti, odkaz na objednávku kupujícího, způsob požadovaného předání a dodací adresu. Text faktury obsahuje položkový a cenový soupis zakoupeného zboží popř. služeb spolu s kódovými objednacími čísly a počty jednotlivých kusů u každé položky. Předání event. zasílání faktur – faktura je kupujícímu předávána spolu se zbožím nebo odeslána na jinou výslovně kupujícím požadovanou adresu.
  Pozn.: faktura resp. dodací list je vždy součástí dodávky.
   
  11.3Zálohová faktura - na zboží objednané kupujícím u prodávajícího v režimu platba předem je vystavena zálohová faktura. Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den její splatnosti. V případě nedodržení této lhůty je zrušen nákupní návrh event. rezervace zboží a stornována zálohová faktura.
   
  11.4Dobropis
  1. tzv. zbožový dobropis vystavuje prodávající kupujícímu v případě, že došlo k chybnému dodání zboží ze strany prodávajícího nebo bylo dodáno vadné či nekompletní zboží viz reklamační řád
  2. tzv. finanční dobropis vystavuje prodávající v případě dodatečných slev v rámci marketinkových akcí vyhlášených výrobcem event. prodávajícím, a za předpokladu splnění požadovaných kritérií na dodatečnou slevu
   
  11.5Reklamační protokol slouží k identifikaci reklamované zásilky (viz 14.1 a 14.2. Obchodních podmínek) nebo reklamovaného zboží, které bylo dodáno prodávajícím.
   
  12.Informace
   
  12.1Telefonické informace

  Veškeré informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a další informace, které souvisí se vzájemným obchodním vztahem mezi kupujícím a prodávajícím lze získat prostřednictvím telefonického kontaktu v obchodním oddělení prodávajícího. Kontakty jsou uvedeny viz čl. 3. Obchodních podmínek nebo na www.avitus.cz
   
  12.2Informace o kupujícím

  Informace o kupujícím jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího v sekci „osobní údaje kupujícího“. Kupující je povinen tyto informace průběžně aktualizovat tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti. O podstatných změnách dle bodu 3.4. Rámcové kupní smlouvy je povinen informovat prodávajícího i pokud nejsou uvedeny ve výše uvedené sekci www stránek prodávajícího.
   
  12.3Prodávající poskytne kupujícímu současně s podpisem Smlouvy přístup do informační databáze prodávajícího na www stránkách prodávajícího. Při používání www stránek prodávajícího pracovníci kupujícího používají své osobní heslo, kupující je odpovědný za jeho případné zneužití ve smyslu čl. 3.5. Smlouvy.
   
  13.Záruční podmínky
   
  13.1Záruka za jakost

  Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Záruční opravy se provádějí dle Reklamačního řádu viz čl. 14. Pozáruční opravy se provádějí v autorizovaných servisních střediscích výrobce za úplatu dle aktuálně platného ceníku.
   
  13.2Záruční doba

  Délka záruky na produkty prodávané prodávajícím je uvedena na dodacím listu prodávajícího.
  Prodávající se zavazuje dodržovat délku záruční doby garantovanou výrobcem, a to dle záručních podmínek uvedených na webové adrese prodávajícího, www.avitus.cz.
   
  13.3Výjimky ze záruky

  Poskytnutá záruka se nevztahuje na:
 • vady zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užívání zboží k obvyklému účelu
 • vady zboží, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny zboží
 • zboží, u kterého bylo odstraněno, zničeno či pozměněno číslo výrobní série
 • vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním či servisním zásahem provedeným mimo autorizovaná servisní střediska výrobce
 • mechanickým, chemickým či jiným poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání kupujícího nebo třetí osoby
 • vady zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci, spáchání trestného činu nebo přestupku
 • zboží spotřebního charakteru podléhající opotřebení provozem přístroje, na které se vztahují pravidelné výměny dle předpisu uvedeného v servisním manuálu výrobce

 • Nad rámec výše uvedených záruk prodávající neposkytuje jakékoli jiné záruky ke zboží se vztahující, zejména pak ne záruky vztahující se k prodejnosti zboží či vhodnosti zboží k využití pro speciální účely.
   
  14.Reklamační řád
   
  14.1Reklamace chybné dodávky

  Reklamovat lze pouze zboží zakoupené přímo u prodávajícího vyplněním reklamačního formuláře na jeho webových stránkách, www.avitus.cz, v oddílu dokumenty, vytvořením nové reklamace. Zároveň je reklamované zboží kupující povinen doručit na adresu skladu prodávajícího (viz čl. 3. a 4. Obchodních podmínek). Náklady na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Pokud bude zboží doručeno kupujícím na adresu obchodního oddělení a nikoli na adresu skladu prodávajícího, má prodávající právo účtovat kupujícímu smluvní poplatek 500,- kč bez DPH za převoz tohoto zboží do svého skladu. Zboží je nutné doručit v originálním balení, včetně veškerého příslušenství. V případě, že nebude reklamovaná zásilka obsahovat výše uvedené náležitosti, bude na náklady kupujícího zaslána zpět.
   
  14.2Reklamace zboží v záruce

  Řeší se dle reklamačního řádu prodávajícího, uvedeném na jeho webových stánkách, www.avitus.cz.
   
  14.3V případě spotřebitelského sporu (s výjimkou sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, jejichž předmětem je poskytování zdravotní péče včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů) se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce.

  Kontaktní údaje:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Web: https://adr.coi.cz/cs
   
  15.Odpovědnost za škodu
   
  Odpovědnost prodávajícího za škodu se dohodou smluvních stran omezuje maximální celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodních událostí na částku nepřevyšující celkovou výši kupní ceny zboží, v souvislosti se kterým byly škody způsobeny.
   
  16.Vyšší moc
   
  Jestliže některá ze stran není schopna dostát svým závazkům, s výjimkou platebních závazků, dle jednotlivé kupní smlouvy (viz čl. 2. Obchodních podmínek), nebo je v prodlení kvůli okolnostem, které nemůže ovlivnit ani předvídat v době uzavření kupní smlouvy (okolnosti způsobené vyšší mocí), potom tato strana nebude považována za stranu, jež byla v prodlení, nebo jiným způsobem porušila ujednání kupní smlouvy a nebude povinna k plnění svých závazků po dobu trvání působení vyšší moci.

  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dnů bezprostředně po sobě jdoucích, je druhá smluvní strana oprávněna od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením o odstoupení od jednotlivé kupní smlouvy doručeným ve formě doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Tímto není dotčen nárok prodávajícího na úhradu finančních nákladů vzniklých do zániku účinnosti smlouvy.  Tato verze obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách www.avitus.cz

   

   

   
   

   

   
   
  Porovnat - 0 ks
   
   

   

   

   

    Kód Název produktu Vaše cena    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Naposledy navštívené

   
   
   
   

   

   
      Kód Název produktu Vaše cena  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Košík
  0 položek
   
  0
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Registrace Nové heslo
   
   
  AVITUS, a.s., Karlovarská 43, 163 00 Praha 6

  Telefon: +420 775 571 117 | Fax: +420 235 002 032
  Web: www.avitus.cz | E-mail: obchod@avitus.cz

   

  Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o..

   

  K provozování našeho webu www.avitus.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.